Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling/cursus/workshop te ondergaan. Indien gewenst kan er in samenspraak met uw arts of specialist samengewerkt worden.

 

Alcohol en/of drugsgebruik, onzedelijk en/of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer hier sprake van is wordt u verwijderd uit de groep of praktijk. Terugbetaling is dan niet mogelijk. Wanneer er een persoon in de groep is die de groepsenergie ernstig verstoord dan heeft Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen het recht deze persoon te verwijderen. Terugbetaling is dan niet mogelijk. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen, cursussen en / of workshops. Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst.

 

Organisaties die mij willen inhuren voor een activiteit kunnen het beste contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Aan de hand hiervan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. Bij een overeenkomst tussen beide partijen gelden de algemene voorwaarden van Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen.

  

 

Cursus/workshop

Een intakegesprek (telefonisch) is gewenst voor u zich aanmeld/inschrijft voor een activiteit. Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend en duurt maximaal 30 minuten. Deelname aan een cursus of workshop geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Voor inschrijving dient u gebruik te maken van het inschrijfformulier op de site. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u de factuur. Deze factuur dient per omgaande betaald te worden. Bij handmatige inschrijving op locatie dient direct per pin betaald te worden en ontvangt u de factuur achteraf.

 

Na inschrijving en betaling ontvangt u een bevestiging van deelname. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden. Mocht u tijdens de cursus/workshop willen stoppen is er geen recht op teruggave van het betaalde lesgeld. Een gemiste cursusdag is in overleg mogelijk in te halen, kosten hiervoor bedragen € 25,00 per uur exclusief BTW en zaalhuur. 

 

Individuele afspraken

U kunt een afspraak maken via e-mail, sms of whatsapp. Indien u voor het eerst bij de praktijk komt is een intake gesprek (telefonisch) gewenst. Dit intake gesprek is geheel vrijblijvend en duurt maximaal 30 minuten. Definitieve afspraken worden alleen telefonisch gemaakt.   

 

Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling van deelname aan groeps-/individuele activiteit(en) aan uw behandelend arts of specialist (tenzij anders overeengekomen is met alle partijen).

Contra indicaties
Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een uitgevoerde massage.

 

Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap.

Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

 

Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 

Annulering

Mocht er, om welke reden dan ook, van mijn kant een activiteit of individuele afspraak niet door kunnen gaan dan zal deze opnieuw gepland worden.

Annulering van een cursus of workshop kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 4 weken voor aanvang. Hierbij ben ik genoodzaakt de administratiekosten van € 25,00 in rekening te brengen. Bij annulering binnen de 4 weken voor aanvang bent u het gehele cursus/workshop bedrag verschuldigd.

 

Annulering van een massage/healing is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna wordt de massage/healing volledig in rekening gebracht.

 

Annulering van overige activiteiten is tot 24 uur voor aanvang via telefoon, e-mail, sms of whatsapp mogelijk. Hierna wordt de activiteit volledig in rekening gebracht.

 

Facturering en betaling
Bij massages en healingen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen. Dit kan zowel contant, per pin als op factuur.

Bij cursussen, workshops en overige activiteiten dient de klant per omgaande, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur te betalen. 

Bij handmatige inschrijving op locatie dient direct per pin betaald te worden en ontvangt u de factuur achteraf.

 

Voor facturen wordt een betalingstermijn van 2 weken gehanteerd. De eerste herinnering worden € 25,- administratiekosten doorberekend. Bij de tweede herinnering worden € 50,- administratiekosten doorberekend. Indien hierna voor de uiterste gestelde datum niet betaald is wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. De verplichtingen van de dienstverlener tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Voor het geval naar het oordeel van de dienstverlener de financiële positie van de klant risico's met zich mee brengt, is de dienstverlener gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

   

Beurzen regelement en voorwaarden van De Vier Elementen

 

Naast de algemene voorwaarden sluiten deze beurs regelement en voorwaarden er op aan.

 

U kunt een uitnoding ontvangen via Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen, of dat u dit heeft gehoord via via kunt u  een mail sturen van deelname aan de beurs.

 

Als het gaat om meerdere datums, geef a.u.b. duidelijk aan welke u kunt deelnemen of meerder natuurlijk.

 

Na het aanmelden via de e-mail/ inschrijfformulier ontvangt u de algemene voorwaarden en bericht dat u op de lijst staat.

 

Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst, zijn er voldoende inschrijvingen/aanmeldingen ontvangt u een bevestiging, poster, factuurnummer en op wat voor datum de betaling voldaan moet zijn. Bij de bevestiging gaat Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen ervan uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt.

 

Indien er voldoende aanmeldingen zijn komt u op de reservelijst. Daarin heeft U als zowel Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen de vrijheid om op de bewuste datum anders te kiezen. Dit geldt alleen als u bevestiging ontvangt dat u op de reserve lijst staat.

 

 

 

Op de bevestiging van deelname staat in waar, hoe het plaats vindt.

 

Locatie: de adres gegevens worden vermeld in de bevestiging als op de poster van de beurs.

 

Andere relevante informatie; op de desbetreffende datum bent u  van harte welkom om 10:00 uur, zodat u ruimschoots de tijd heeft uw tafel aan te kleden. De beurs tijd is 11:00 t/m 16:00 uur.

 

Kosten voor uw per tafel €20,00, graag te voldoen op de aangegeven datum en in uw bevestiging o.v.v. factuurnr: v.b.000000000000beurs.

 

Alle consulten/healingen hebben een eenheidsprijs van €15,00 p.p.p.b.

 

De verkoop heeft zijn eigen waarde of dit nu nieuw is of 2de hands.

 

 

 

Annuleren: Bent u om wat voor reden dan ook twee weken voor aanvang verhinderd. Ben ik genoodzaakt de kosten van minimaal €20,00 in rekening te brengen. Uitzondering daar gelaten; overlijden of geboorte.

 

 

 

Let op: geen wierrook/salie, echte brandende kaarsen en geen uitspraken doen of op papier neerleggen die belemmeren of schade aan kunnen richten. Iedereen is vrij die bij bewust zijn is en wordt geacht. Personen onder de 18jr onder begeleiding van een volwassene. Dit is wettelijk verplicht voor de locatie, organisatie als u zelf.

 

 

AVG - Privacy- cookieverklaring

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.  Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org respecteert de privacy van de cliënten.  Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen  - www.devierelementen.org verschaft goed worden beveiligd, verwerkt en vertrouwelijk wordt behandeld.

 


Bij de verwerking houd Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org  aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org duidelijk vermeld met welke doeleinden  Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen  - www.devierelementen.orgpersoonsgegevens verwerkt. Dat doet Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen- www.devierelementen.org  via deze privacyverklaring.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
(zie ook punt 3)

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org uit welke persoonsgegevens worden verzameld  en met welk doel. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

 


1. Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u bij deelname van een van de aangeboden diensten gebruik maakt  van Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org beschikbaar heeft gesteld. Dit kunnen gegevens zijn zoals: naam,  e-mailadres, telefoonnummer,facebook en banknummer. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org worden verstrekt om te verwerken.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij er toestemming is van de ouders of voogd.

 


2. Gebruik van persoonsgegevens

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org zullen de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken binnen het kader van de van toepassing zijn de wetten op de gegevensbescherming.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org  gebruikt de gegevens voor diensten te verlenen en te factureren.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org maakt contact per telefoon, per e-mail, whatsapp, of via sms op te nemen in geval van afspraken of informatie/PR door te geven.

 

Om uw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

 

Technische informatie die voor de juiste presentatie van Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org op je computer vereist is.

 


3. Registreren

 

Dit gaat aan de hand van een inschrijfformulier die bewaard wordt in een ordner, dus niet digitaal. Dit inschrijfformulier wordt alleen gebruikt bij individuele sessies, workshops, cursussen of festivals.

 

 

 

4. Verstrekking aan derden

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org  kan alleen uw gegevens doorgeven aan samenwerkingspartners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een arts, psycholoog of fysiotherapeut in verband met behandelplan.

 


5. Cookies

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org maakt zelf geen gebruik van cookies. Het kan zijn dat dit zelfstandig wordt toegepast door internet organisaties. Daar heeft Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org geen invloed op. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

 

6. Beveiliging

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen toegepast om de systemen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 

 

7. Bewaartermijnen

 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw gevraagde diensten af te handelen. De gegevens worden gewist volgens de wettelijke plicht is. De langer bewaren gegevens vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 


8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 


9. Inzageverzoek

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org  bewaard uw persoonsgegevens zoals uw inschrijfformulier niet digitaal. Wel uw telefoonnummer, e-mail, whatsapp, of sms heeft u het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. U kunt deze gegevens zelf inzien en laten corrigeren door Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org

 


Prof. Kamerlingh Onneslaan 85A

 

3112 VC Schiedam

 

Tel: 06-13529209

 

E-mail: mirandasjamaan@outlook.com

 


Let op: het wijzigen van uw gegevens moet voldoen aan, voorzien van geldige legitimatie.

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org  maakt een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.
Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org  is verplicht om te controleren dat de persoon die inzage verzoekt ook daadwerkelijk de persoon is op wie de opgevraagde gegevens betrekking hebben.

De volgende documenten worden als identiteitsbewijs geaccepteerd:

 

Rijbewijs

 

ID-kaart

 

Paspoort

 

Verblijfsvergunning

 

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseert Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org u het volgende te doen:

 

Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop je het verstrekt hebt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org op 12 juni 2018”.

 

Maak je burgerservicenummer (BSN-nummer) onleesbaar.

 


Hoe lang duurt de afhandeling van een inzageverzoek?
De wettelijke termijn waarbinnen Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org u uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van u zijn vastgelegd is 1 maand na ontvangst van het inzageverzoek en de bijgesloten kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Heeft Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen - www.devierelementen.org uw persoonsgegevens  dan ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van de verwerkte gegevens. Hebben wij geen persoonsgegevens van u, dan ontvangt u hier een bevestiging van.

Wat houdt het recht op vergetelheid in?
Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten wissen.

Dit recht kan worden ingeroepen als:

 

De persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verkregen.

 

De toestemming is ingetrokken of bezwaar is aangetekend tegen de verwerking.

 

De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 

De persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van leveren van diensten aan kinderen onder de 18 jaar.

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-05-2018.

 

 

 

 

 

Algemene gegevens

 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen

Prof. Kamerlingh Onneslaan 85A

3112 VC Schiedam

Telefoon: 06-13529209

E-mail: mirandasjamaan@outlook.com

BTW: 1334.80.598.B01

KvK: 67182089

ING bank: NL 97 INGB 0651 5302 02